Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru to nowa przestrzeń edukacyjna w Zielonej Górze, której oferta wykracza znacznie poza działania teatralne. Jedną z głównych cech, a zarazem atutem tego miejsca są: interdyscyplinarność i kierowanie propozycji zajęć do różnych grup wiekowych. W oparciu o specyfikę miejsca została zaproponowana identyfikacja wizualna o charakterze interdyscyplinarnym, zawierająca elementy, które pozwalają na komponowanie i zestawianie ze sobą na różne sposoby. Proste, neutralne logo zostało więc zestawione z odręcznie przygotowanymi elementami, pozwalającym na indywidual-ne podejście i  zachęcającymi użytkownika do interakcji.
Logo concept
The main assumption while working on the logo was to create a universal and functional mark, and at the same time, indirectly, referring to the existing identification of the theater itself. It was achieved thanks to modifying the "LT" monogram (Creative Laboratory = Laboratorium Twórcze) which in this case symbolizes the openness, interdisciplinary and diversity of directions in which the Creative Laboratory of Lubuski Theater follows.
-
Głównym założeniem podczas pracy nad logo było stworzenie znaku uniwersalnego i funkcjonalnego, a jednocześnie, pośrednio, nawiązującego do już istniejącej identyfikacji samego teatru. Udało się to osiągnąć dzięki prostocie oraz zabawie monogramem „LT”, który w tym przypadku symbolizuje otwartość, interdyscyplinarność i różnorodność kierunków, w których podąża Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru.
Set no. 1: Modules
There are five modules in this set. Each shape and each colour represents one particular keyword (feature/discipline). Modules may be used separately or combined together, in case of multidisciplinary projects (for example, dance teather = "move" + "scene").
Zestaw 1: Moduły
Ten zestaw to seria 5 modułów, z których każdy (kształt i kolor) reprezentuje inny obszar działania. Moduły mogą być używane pojedynczo lub, w przypadku projektów interdyscyplinarnych, komponowane ze sobą. Można je także zestawiać ze zdjęciami lub używać osobno.
Set no. 2: Photos
Black and white photos in this series were prepared by Edyta Zatwarnicka, in collaboration with me as an author of visual identity (concept). Each person appears on two different photos (in two different poses) and represents one of four age categories: kids, teens, adults and seniors. Each model is somehow associated with the teather - as a recipient, workshop participant or employee.
Zestaw 2: Zdjęcia
Każda z osób w zestawie nr 2 pojawia się na dwóch różnych zdjęciach (tu – po jednym przykładowym) i reprezentuje określoną grupę wiekową: dzieci, nastolatki, dorosłych lub seniorów. Modele i modelki to osoby w jakiś sposób związane z teatrem - uczestnicy warsztatów, pracownicy. Fotografie można zastępować innymi zdjęciami – wyłącznie na białym tle. Fotografie wchodzące w skład zestawu 2 zostały wykonane przez Edytę Zatwarnicką, również we współpracy ze mną jako autorką identyfikacji.
Modules can be composed with photos in various combinations, depending on the initiative and target group which they represent in particular project:
Moduły mogą być zestawiane ze zdjęciami w różnych kombinacjach, w zależności od inicjatywy, którą w danym momencie reprezentują i grupy docelowej, do której kierowany jest konkretny projekt:
Set no. 3: Hand lettering
Hand lettering, used for titles, headlines and highlited parts of the text on posters, flyers and other elements of visual promotion, emphasizes the dynamic and creative spirit of represented space. When it's not possible to prepare customized hand made headline, there is a possibility to use some ready, vectorized words from this set.
Zestaw 3: Liternictwo
Liternictwo wykorzystywane w nagłówkach i wyróżnionych partiach tekstu na materiałach promocyjnych, podkreśla dynamikę działań i kreatywny charakter reprezentowanego miejsca. Gdy to możliwe, do każdego kolejnego projektu zostaje przygotowany przez projektantkę odręczny nagłówek. W innych przypadkach można zastosować wektorowe elementy z gotowego zestawu.
Typography
Fonts used in visual identity, together with hand lettering, are Open Sans Light and Open Sans SemiBold + Italic versions of both:
-
Typografia
Fontami stosowanymi w identyfikacji Laboratorium Twórczego LT są kroje z rodziny Open Sans: Open Sans Light oraz Open Sans SemiBold i wersje Italic obu krojów:
+
Project examples 
Below you can see the projects which were created for the purposes of the Creative Laboratory promotion, with the use of logo and elements from all 3 sets of visual identity. For this project I designed posters, flyers, stickers/magnets, bookmarks and more. 
-
Przykładowe projekty
Poniżej możesz zobaczyć projekty, które zostały przygotowane do promocji Laboratorium Twórczego Lubuskiego Teatru, z wykorzystaniem logo i elementów ze wszystkich 3 zestawów. W ramach identyfikacji wizualnej przygotowałam projekty gadżetów promocyjnych: magnesów/naklejek, torby i kubka, koncepcję graficzną zakładek do książek opracowaną wspólnie z koordynatorkami Laboratorium Twórczego LT. W ramach pracy nad projektem przygotowywane zostały także elementy na Facebooka (grafika w tle i profilowa) – więcej na fanpage’u „Laboratorium Twórcze LT”.
Back to Top